Regulamin udziału w promocji „Rabat za polecenie”

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Rabat za polecenie”, zwanej dalej „Promocją”.

2. Promocja organizowana jest przez Zbigniewa Kmiecia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć Zbigniew Kmieć, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w Słupcy przy ul. Pułaskiego 16, NIP: 6651379340, numer REGON: 310212877, adres poczty elektronicznej: sklep@fotoksiega.pl.

3. Promocja „Rabat za polecenie” obowiązuje na czas nieokreślony od dnia 9.11.2016r.

4. Uczestnikami Promocji są aktualni Klienci Sklepu Internetowego oraz nowi Klienci pozyskani przez Organizatora w wyniku polecenia ich przez aktualnych Klientów, będący konsumentami lub przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 2 Definicje 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy działający w domenie www.fotoksiega.pl, prowadzony na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator – Zbigniew Kmieć, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć Zbigniew Kmieć z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 16, NIP: 6651379340, numer REGON: 310212877.

3. Klient Polecający – klient Organizatora, który posiada swoje konto Klienta w Sklepie Internetowym i dokonał zakupów w Sklepie Internetowym przed dniem zarejestrowania w Sklepie Internetowym Nowego Klienta.

4. Nowy Klient – osoba, która nie dokonała żadnych zakupów w Sklepie Internetowym przed dniem polecenia przez Polecającego ani nie była zarejestrowany jako Klient Sklepu Internetowego.

§ 3 Rejestracja Nowego Klienta 1. W celu skorzystania przez Klienta Polecającego z rabatu objętego Promocją Nowy Klient obowiązany jest wskazać przy rejestracji adres e-mail Klienta Polecającego, z którego Klient Polecający korzysta przy dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Po podaniu adresu e-mail Klienta Polecającego Nowy Klient zostaje przypisany w panelu administracyjnym Sklepu Internetowego do konta Klienta Polecającego.

3. Organizator niezwłocznie akceptuje polecenie w panelu administracyjnym Sklepu Internetowego.

4. Rejestracja Nowego Klienta następuje z chwilą zaakceptowania polecenia w panelu administracyjnym Organizatora. W przypadku dokonania zakupu przez Nowego Klienta przed zaakceptowaniem polecenia przez Organizatora, Klient Polecający nie jest uprawniony do otrzymania rabatu z tytułu tego zakupu.

§ 4 Rabat 1. Po prawidłowej rejestracji Nowego Klienta w panelu administracyjnym Sklepu Internetowego Klient Polecający uprawniony jest do otrzymywania każdorazowo rabatu w wysokości 5 % wartości pojedynczego zamówienia dokonanego przez Nowego Klienta.

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zapisywany na Koncie Klienta w panelu administracyjnym Sklepu Internetowego.

3. Rabat przeliczany jest kwotowo. Kwota rabatu ulega zaokrągleniu w dół do pełnego złotego.

4. Klient Polecający, który otrzymał rabat, uprawniony jest do pomniejszenia o kwotę rabatu dowolnie wybranego zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym, o ile wartość tego zamówienia przekracza kwotę rabatu.

5. W przypadku uzyskania więcej niż jednego rabatu kwoty rabatu mogą zostać zsumowane i łącznie wykorzystane przy jednym zamówieniu, z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w ust. 4 powyżej.

6. W celu skorzystania z rabatu Klient Polecający w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, po kliknięciu przycisku „Wykorzystaj środki z programu poleceń”, wskazuje kwotę rabatu, która ma zostać wykorzystana i odliczona od kwoty zamówienia.

7. Klient Polecający nabywa prawo do rabatu wyłącznie po prawidłowym zrealizowaniu zamówienia i dokonaniu płatności przez Nowego Klienta, stosownie do postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego.

8. Skorzystanie z rabatu zapisanego na koncie Klienta nie wyklucza możliwości równoczesnego skorzystania z przysługującego Klientowi rabatu procentowego z innego tytułu.

§ 5 Konto 1. Na koncie Klienta zapisywane są wszystkie informacje dotyczące dokonywanych zamówień, w tym dane dotyczące rabatów z tytułu polecenia i historia operacji.

2. Każdy zarejestrowany Klient ma dostęp do swojego Konta Klienta.

§ 6 Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Promocji.

3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Zakończenie Promocji nie narusza uprawnień Klientów Polecających, którzy nabyli rabat w czasie trwania niniejszej Promocji. W takim przypadku Klienci Polecający uprawnieni są do wykorzystania rabatu w terminie 30 dni od dnia zakończenia promocji. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niewykorzystany rabat zostaje anulowany.