Regulamin sklepu internetowego Fotoksięga.pl obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dniem 25 maja 2018 r. zmianie ulegnie treść Regulaminu naszego Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fotoksięga.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Zbigniew Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć Zbigniew Kmieć, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w Słupcy przy ul. Pułaskiego 16, NIP: 665-137-93-40, numer REGON: 310212877, adres poczty elektronicznej: sklep@fotoksiega.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Fotoksięga.pl za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotoksiega.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Fotoksięga.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

§ 2 DEFINICJE 1. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Produktu określonego w zamówieniu.
2. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów:
a) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) firmy kurierskie.
3. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Produkt - produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
8. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
9. Sprzedawca - Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć Zbigniew Kmieć z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 16, numer identyfikacji podatkowej NIP: 665-137-93-40, numer Regon: 310212877.
10. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.fotoksiega.pl.
11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
13. Konto Klienta - indywidualne dla każdego Klienta konto uruchomione przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

§ 3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się na zasadach i w sposób wskazany w Regulaminie.
2. Poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego rozumie się każdą czynność Klienta polegającą na zapoznawaniu się z treściami dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności czynność zmierzającą do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
a) komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu,
b) dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript wraz z możliwością zapisu plików cookies,
c) aktywny adres e-mail.
4. Treści zawarte w serwisie internetowym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§ 4 REJESTRACJA 1. W celu utworzenia Konta Klienta Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce "Zarejestruj się", gdzie Klient poproszony jest o podanie swoich danych oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorcy także jego innych danych. Po uzupełnieniu danych i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego oraz kliknięciu przycisku "Zarejestruj", zostaje utworzone Konto Klienta. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie Rejestracji w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji.
3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

§ 5 ZAMÓWIENIA 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu pod adresem www.fotoksiega.pl.
2. Zamówienie jest składane poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia obejmującego odbitki lub kalendarze Klient kompletuje zamówienie wybierając zdjęcia z dysku twardego urządzenia, a następnie określa format i inne parametry, w jakich zdjęcia mają być wykonane. Klient ma możliwość wskazania kolejnych cech indywidualnych zamówienia poprzez określenie kolejności i konfiguracji zdjęć.
4. W celu złożenia zamówienia obejmującego ręcznie wykonane fotoksięgi, albumy tradycyjne oraz opakowania Klient kompletuje zamówienie w kreatorze zamówienia wybierając kolekcję, a następnie parametry wybranego produktu. Klient ma możliwość wskazania kolejnych cech indywidualnych zamówienia.
5. W celu skompletowania zamówienia fotoksięgi Klient loguje się do Konta Klienta lub – w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji – podaje numer zamówienia oraz adres poczty elektronicznej, a następnie przesyła pliki znajdujące się na dysku twardym urządzenia, stanowiące rozkładówki do danej fotoksięgi.
6. W trakcie kompletowania zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z wizualizacją na Stronie Internetowej Sklepu.
7. Klient po skompletowaniu całości zamówienia podaje swoje dane do wysyłki, a następnie wybiera sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.
8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Produktów. Sprzedający informuje Klienta o wysokości kosztów przesyłki, które podawane będą na formularzu zamówienia po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy zamówionego produktu.
9. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczone przez niego zdjęcia,
b) dostarczenie przez niego zdjęć, służących do realizacji złożonego zamówienia, mogących dotyczyć danych osobowych, wizerunku oraz informacji o osobach trzecich, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
10. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieaktualnych danych, uniemożliwiających Sprzedającemu zrealizowanie zamówienia Klienta.
11. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu, zamówienie po dwóch dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób określonym w niniejszym Regulaminie wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
13. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
14. Po otrzymaniu zamówienia Klienta Sprzedający przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, sposób i termin spełnienia świadczenia, ceny oraz informację o kontakcie ze Sprzedającym, jak również inne informacje, do przekazania których Sprzedający jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy nastąpi najpóźniej w chwili dostarczenia produktu w postaci potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy lub poprzez wysłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
15. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
16. Towar pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Sprzedającego.

§ 6 PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki ani informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy znajduje się poza terytorium Polski.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
3. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
4. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: MBank Nr rachunku: 21 1140 2004 0000 3002 3298 2927,
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu,
c) gotówką za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki,
d) płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.
5. Klient może wybrać następujące formy Dostawy zamówionych Produktów:
a) przesyłka pocztowa,
b) przesyłka kurierska z płatnością w formie przedpłaty,
c) przesyłka kurierska z płatnością za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
d) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez przelew bankowy przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Zamówienia, przy których dokonano wyboru płatności w formie, o której mowa w ust. 4 lit. a i b powyżej, realizowane będą po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
9. Klient może modyfikować zamówienie do chwili otrzymania od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
10. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
11. Zamówienia realizowane są w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub 2 dni roboczych od złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
12. Sprzedawca oferuje usługę Ekspres, w ramach której za dodatkową opłatą zamówienia realizowane są w terminie jednego dnia roboczego. Usługa Ekspres dostępna jest po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§ 7 DOSTAWA PRODUKTÓW 1.Przesyłka z towarem jest doręczana za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Sprzedającego na podany przez Klienta w zamówieniu adres. Koszty przesyłki ponosi Klient i są one doliczane do ceny za zamówiony towar. Informacja o kosztach przesyłki podawana jest w formularzu zamówienia.
2. Jeżeli Dostawca nie zastanie Klienta, pozostawi awizo. Jeżeli Klient poda numer telefonu, Dostawca może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).
4. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania przez Sprzedającego.
5. W momencie odebrania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Dostawcy:
a) sprawdzić ogólny stan przesyłki, tj. czy jest ona w opakowaniu Sprzedającego oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
b) jeżeli przesyłka jest nienaruszona i w opakowaniu Sprzedającego, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie zaistnienia takiej konieczności wskazane jest spisanie protokołu w obecności Dostawcy i niezwłoczne skontaktowanie się ze Sprzedającym.
6. Klient, w przypadku stwierdzenia, że:
a) przesyłka jest opakowana inaczej niż w sposób wskazany w ust. 6 pkt 1) lub
b) opakowanie jest naruszone lub
c) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
d) towar jest uszkodzony, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktu Klientowi.
8. Jeżeli Klient niebędący Konsumentem bez uzasadnionej przyczyny odmówi odbioru towaru, nie zgłosi się po jego odbiór w terminie 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego, wstrzyma odbiór towaru o 10 dni, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie Klientowi oświadczenia na piśmie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do żądania naprawienia poniesionej szkody.
9. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim dokonaniu płatności za produkt lub równocześnie z płatnością za produkt w siedzibie Sprzedawcy.
10. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Klienta Sprzedawca informuje Klienta o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedawcy telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 9 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia do chwili otrzymania od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
2. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli usługę została wykonana przez Sprzedawcę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi produktu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Klienta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przez jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i może zostać przesłane przez Klienta na piśmie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w rozdziale I pkt.1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@fotoksiega.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta oraz w miarę możliwości powinno zostać wysłane z poczty elektronicznej e-mail wskazanej przez Klienta przy składaniu zamówienia. Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Klienta produktu przed jego upływem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Klienta do momentu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. W miarę możliwości produkt powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie towaru w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości do towaru powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedającego (w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT).
7. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Klient i nie są one zwracane przez Sprzedającego.
8. Uiszczone przez Klienta płatności, w tym cena zakupu produktu oraz koszty jego dostarczenia Klientowi zostaną zwrócone Klientowi w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty. Sprzedający może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Klienta formę zwrotu. W przypadku gdy wskazana przez Klienta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedający może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Klienta.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10 REKLAMACJA 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
2. W przypadku gdy sprzedana rzecz ma wadę, Sprzedający jest zobowiązany do jej usunięcia poprzez naprawę lub wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.
3. Klient będący konsumentem może żądać zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wad, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klient jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy Klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wad nieistotnych.
6. Obniżenie ceny zgodnie z pkt. 4 następuje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wada pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Reklamacje można przesyłać na adres siedziby Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
9. Wymogi podane w ust. 8 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
11. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wykonywania działalności.
12. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Sprzedającego.
13. W przypadku umów sprzedaży z Klientami nie będącymi konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
14. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu, a nadto Klient może żądać wyłącznie naprawy, wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedającego) lub żądać obniżenia ceny. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wady Produktu. W przypadku braku możliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§ 11 USŁUGI NIEODPŁATNE 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) możliwość wysłania Zapytania do Sprzedawcy;
c) prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dodania do usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
a) informację o nadawcy;
b) informację o treści przesyłki, zawartą w polu "temat";
c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez przesłanie rezygnacji z otrzymywania Newslettera na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
7. Usługa wysłania zapytania do Sprzedawcy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania do Sprzedawcy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po Rejestracji, na zasadach opisanych w § 3.
10. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym przypadku Konto Klienta zostaje usunięte do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.
11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres poczty elektronicznej oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.
12. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku umów zawieranych z Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu.
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych wynikającego z bezprawnego działania Klienta przy realizacji zamówienia. Wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku naruszenia praw autorskich ponosi Klient.
8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 13 DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES” 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy w ramach realizacji zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług wskazanych w § 11 ust. 1 jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę do czasu zakończenia realizacji usługi.
3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
5. Klient po przekazaniu Sprzedawcy swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia lub usług wskazanych w § 11 ust. 1 ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania, sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych z prowadzonego zbioru. Klient ma prawo do przenoszenia danych, w szczególności historii transakcji. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7. Dane osobowe klienta
7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji zamówionej usługi udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji zamówionej usługi udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
9. Sprzedawca jako administrator danych osobowych zobowiązany jest do sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz nadzorowania opracowywanych i aktualizowanych dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta.
12. Stosowanie plików „cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniu Klienta.
13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej Sklepu.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku umów zawartych przez Sprzedawcę z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym do rozstrzyganiach ewentualnych sporów wynikających z zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.